Organizing Committee

General Chair

Wei Wang
Harbin Engineering University, China

General Co-Chair

Jun Wu
Shanghai Jiaotong University, China

Technical Program Committee Chairs

Ali Kashif Bashir
Manchester Metropolitan University, UK

Xi (James) Zheng
Macquarie University, Australia

Technical Program Committee Co-Chairs

Yun Lin
Harbin Engineering University, China

Guowei Shen
Guizhou University, China

Xiaofeng Li
Beijing Institute of Technology, China

Web Chair

Haowen Tan
Kyushu University, Japan

Publicity and Social Media Chair / Co-Chairs

Yingjie Wang
Yantai University, China

Workshops Chair

Gang Li
Deakin University, Australia

Sponsorship & Exibiths Chair

Lanxin Sun
Harbin Engineering University, China

Publications Chair:

Yan Wang
Harbin Engineering University, China

Demos Chair:

Guangxian Li
Guangxi University, China

Posters and PhD Track Chair:

Ye Zhu
Deakin University, Australia

Local Chair

Gang Liu
Harbin Engineering University, China