Organizing Committee

General Chairs

Prof. Qingshan Li
Xidian University, China

Prof. Shengli Song
Xidian University, China

Technical Program Chairs

Prof. Wei Xi
Xi’an Jiaotong University, China

Prof. Rui Li
Xidian University, China

Dr.Yueshen Xu
Xidian University, China

Web Chair

Dr.Si Wen
Shanghai Business School, China

Publicity Chair

Dr. Qingmin Zou
Shanghai University, China

Rossi Kamal
Matanit, Bangladesh

Social Media Chair

Dr. Zhiping Jiang
Xidian University, China

Workshops Chair

Prof. Chaocan Xiang
Chongqing University, China

Publications Chair

Dr. Youhuizi Li
Hangzhou Dianzi University, China

Local Chair

Dr.Yueshen Xu
Xidian University, China

Conference Manager

Kitti Szilagyiova
EAI